EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 10 ข้อ 1  บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

EB 10 ข้อ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(องค์ประกอบของแผนฯ ประกอบด้วยอย่างน้อย 4 หัวข้อ คือ แผนงาน โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินงาน)

EB 10 ข้อ 3  Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ใช้หลักฐาน Print Screen จากข้อ EB 9 มาเป็นหลักฐานประกอบในข้อนี้ (ไม่ต้องพิมพ์ออกมาให้ดูในข้อ EB 9)

Please Login to Comment.