EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 9 ข้อ 1 

Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

  1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ที่มีข้อมูล

        1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน (คนปัจจุบัน)

        1.2 นโยบายของผู้บริหาร

              (เชื่อมโยงกับกระทรวง, จังหวัด,อำเภอ)

        1.3 โครงสร้างหน่วยงาน (เป็นปัจจุบัน)

        1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (กฎกระทรวง)

        1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

        1.6 ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวเนื่อง

        1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

        1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

        1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

  1. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  2. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

     (การติดตามประเมินผลการเบิกจ่าย สามารถใช้รายงาน

การประชุม โดยมีวาระสรุปการเบิกจ่าย หรือบันทึกสรุปเสนอผู้บริหารรับทราบ)

  1. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  2. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รายงาน 2 ครั้ง

     ครั้งที่ 1 ตัดยอด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

     ครั้งที่ 2 ตัดยอด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

  1. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

        7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

        7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

        7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

               7.3.1 รายงานผลการจัดซื้อรอบ-6-เดือนแรก-ต.ค.61-มี.ค.62

               7.3.2 รายงานผลการดำเนินงาน-รอบ-6-เดือนหลัง-เม.ย.-ก.ค.62

        7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

        7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

                7.5.1 เดือนมิถุนายน

                7.5.2 เดือนกรกฎาคม

  1. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

ข้อตกลงร่วมระดับเขต

    ทุกกลุ่มงานทั้งภารกิจหลักและสนับสนุน ให้ทำมาตรฐานงานที่สำคัญเป็นโฟลชาร์ต ดังนี้

    ไตรมาส 2 ให้ทุกกลุ่มงานทำมา 1 โฟลชาร์ต แต่สำหรับกลุ่มงานบริหาร ให้ทำโฟลชาร์ตเพิ่มเติมในงานการเงิน งานพัสดุ และงานธุรการ มาอีกอย่างละ 1 โฟลชาร์ต)

    ไตรมาส 3 ให้ทุกกลุ่มงานทำมา 2 โฟลชาร์ต แต่สำหรับกลุ่มงานบริหาร ให้ทำโฟลชาร์ตเพิ่มเติมในงานการเงิน งานพัสดุ และงานธุรการ มาอีกอย่างละ 2 โฟลชาร์ต)

    ไตรมาส 4 ให้ทุกกลุ่มงานทำมา 3 โฟลชาร์ต แต่สำหรับกลุ่มงานบริหาร ให้ทำโฟลชาร์ตเพิ่มเติมในงานการเงิน งานพัสดุ และงานธุรการ มาอีกอย่างละ 3 โฟลชาร์ต)

    9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

EB 9 ข้อ 2 

2.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2.2 Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

Please Login to Comment.