เรื่อง…ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง

5.ร่างประกาศประกวดราคา

Please Login to Comment.