เรื่อง…หลักเกณฑ์การตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้า

หลักเกณฑ์การตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Please Login to Comment.