เรื่อง…ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (1)

Please Login to Comment.