เรื่อง…ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561