เรื่อง….ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ดจัดจ้างร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์

ประกาศเผยแพร่แผน

Please Login to Comment.