ประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ-LAB-OUT-ของโรงพยาบาลฮอด-ปี-2565