Call: 053-461095
Get Adobe Flash player

Monthly Archives: ธันวาคม 2018

เรื่อง…หลักเกณฑ์การตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้า

หลักเกณฑ์การตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เรื่อง…ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เรื่อง…รายงานผลการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน 2561)

รายงานผลการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย-ไตรมาส-1-ต.ค.-พ.ย.

เรื่อง…ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561