Call: 053-461095
Get Adobe Flash player

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา sประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB OUT) ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ-LAB-OUT-ปีงบประมาณ-2562