รพ สต ติดดาว 2565

รพ.สต.ติดดาว ปี 2565 อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ได้มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการตามขนาดของ รพ.สต. สนับสนุนทีมพี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญเข้าไปให้การช่วยเหลือ เติมส่วนที่ขาด ส่งเสริมจุดเด่น เพื่อพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ครบทุกแห่ง และเกิดเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพที่เชื่อมโยงระบบบริการแบบไร้รอยต่อ

บริหารดี

บริหารดี เป็นการนำองค์กรและการจัดการดี ประกอบด้วย ภาวะผู้นำ การนำ ธรรมาภิบาล มีแผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ มีระบบรายงานกระบวนการที่สำคัญ

ประสานงานดี

ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม ให้ความสำคัญกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้ได้มาถึงปัญหาของชุมชน ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ฐานข้อมูลการบริการ ความร่วมมือ ความพึงพอใจ

บุคลากรดี

บุคลากรดี มีการจัดอัตรากำลังด้านสุขภาพ สร้างความผาสุข ความพึงพอใจ มีระบบพัฒนาการเรียนรู้ มีการเสริมพลังประชาชนและครอบครัวในการดูแลตนเอง

บริการดี

บริการดี มีการจัดบริการครอบคลุมประเภทและประชาชนทุกกลุ่มวัย จัดบริการตามปัญหาพื้นที่ การให้บริการในและนอกสถานบริการ

ประชาชนสุขภาพดี

ประชาชนสุขภาพดีเป็นการประเมินผลลัพธ์การทำงาน ทั้งในบทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง ผลลัพธ์ตัวชี้วัด รวมทั้งการมีนวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้

แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)

CONTACT US

โรงพยาบาลฮอด

294 หมู่ 10 ต.หางดง อ.ฮอด 

จังหวัดเชียงใหม่

50240

ติดต่อเรา