นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

นโยบายของผู้บริหาร

 นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นโยบาย

 1. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 2. One Health One Company One Family
 3. สร้างบรรยากาศการทำงานให้มีความสุข มีความรักความสามัคคี “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ”

 

ทิศทางการขับเคลื่อนงานและประเด็นมุ่งเน้น (Focus) ปีงบประมาณ 2566

 1. ให้ความสำคัญสูงสุด ต่อการพัฒนางานทางด้านสาธารณสุข ตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ
 2. ดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข / รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข / ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และทิศทางการขับเคลื่อนของเขตสุขภาพที่ 1
 3. ประเด็นมุ่งเน้นที่ขับเคลื่อนในปี 2566

          PP&P

 1. มารดาตาย
 2. พัฒนาการเด็ก / เด็กเตี้ย
 3. ผู้สูงอายุ (ElderlyElderly)
 4. ฆ่าตัวตาย (SuicideSuicide)
 5. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT/DM DM/มะเร็ง)
 6. โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้า (EIDEID)
 7. PM. 2.5 / COPD

          SERVICE

          8 . พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ

                   – ขยายผลโครงการ รพ.เฉลิมพระเกียรติฯ

                   – ระบบสุขภาพปฐมภูมิ

                   – ระบบสาธารณสุขในเขตเมือง

                   – ระบบสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล

                   – Intermediate Care Care

                   – Service Plan ทุติยภูมิ / ตติยภูมิ

          PEOPLE

           9. พัฒนากาลังคน (Human Resource Resource)

          10. องค์กรแห่งความสุข GOVERNANCE

          11. การเงินการคลัง (Finance)

          12. ระบบข้อมูล สารสนเทศด้านสุขภาพ (CM HIS)