นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

นโยบายของผู้บริหาร

นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนงานสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นโยบาย

  1. One Province One Hospital
  2. นำนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 30 บาท พลัส และ 13 ประเด็นสำคัญสู่การปฏิบัติ
  3. แก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
  4. พัฒนาระบบสุขภาพจังหวัด / อำเภอ เพื่อตอบสนองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
  5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

ทิศทางการขับเคลื่อนงานและประเด็นมุ่งเน้น (Focus) ปีงบประมาณ 2567

  1. ให้ความสำคัญสูงสุด ต่อการพัฒนางานทางด้านสาธารณสุข ตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ
  2. ดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข / รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข / ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และทิศทางการขับเคลื่อนของเขตสุขภาพที่ 1
  3. ประเด็นมุ่งเน้นที่ขับเคลื่อนในปี 2567

PP&P

          1) ผู้สูงอายุ Elderly

          2) ฆ่าตัวตาย Suicide

          3) PM.2.5 / COPD

          4) โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง HT/DM

          5) วัณโรค TB

SERVICE

          6) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ

                   – Intermediate Care

                   – Service Plan ทุติยภูมิ / ตติย ภูมิ

                   – รพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

                   – ระบบสุขภาพอำเภอ

PEOPLE

          7) พัฒนากำลังคน (Human Resource)

          8) องค์กรแห่งความสุข

GOVERNANCE

          9) การเงินการคลัง (Finance)

          10) ระบบข้อมูล สารสนเทศด้านสุขภาพ (CM-HIS)