มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากร
นายจตุชัย มณีรัตน์ มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอ
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ดังนี้
 
  1. ให้ความสำคัญกับโครงการพระราชดำริ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
  2. การขับเคลื่อนงานสาธารณสุขตามยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และ PA
  3. การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นรูปธรรม
  4. การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบ
  5. การพัฒนางานสาธารณสุขให้สอดคล้องกับพื้นที่
  6. การทำงานเป็นทีม