นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

นโยบายของผู้บริหาร

 นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นโยบาย

  1. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
  2. One Health One Company One Family
  3. สร้างบรรยากาศการทำงานให้มีความสุข มีความรักความสามัคคี “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ”
  4. นำ OKR เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 

ทิศทางการขับเคลื่อนงานและประเด็นมุ่งเน้น (Focus) ปีงบประมาณ 2565

  1. ให้ความสำคัญสูงสุด ต่อการพัฒนางานทางด้านสาธารณสุข ตามแนวพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ
  2. ดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข / รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข / ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และทิศทางการขับเคลื่อนของเขตสุขภาพที่ 1
  3. ประเด็นมุ่งเน้น (Focus) พัฒนาสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565

          – เร่งรัดพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ(ระบบสุขภาพปฐมภูมิ / พัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่ทุรกันดาร / Service plan ระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ

          – โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

          – ผู้สูงอายุ (Aging)

          – โรคอุบัติใหม่ (Emerging Infectious Diseases :EID) / โรคอุบัติซ้ำ (Re-Emerging Infectious Diseases :Re-EID) / การจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency)

          – ผลกระทบจาก PM.2.5 / ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

          – ฆ่าตัวตาย (Suicide)

          – มะเร็ง (Cancer)

          – พัฒนาการเด็ก / เด็กเตี้ย

          – มารดาตาย

          – การบริหารการเงิน การคลัง (Finance)