แนวทางการเฝ้าระวังโคโรนาไวรัสใน รพ.สต.

 

นิยามผู้ป่วย